Reithalle St. Georgen Oktober 2011:

 

http://www.youtube.com/watch?v=I5VXzvj3B8Y